Regulamin

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 roku)  

ROZDZIAŁ 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin eBOK określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) przez spółki z Grupy Kapitałowej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny zwanej dalej „GK ECO”, tj.:

 1. Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS przez pod numerem KRS: 0000014339, NIP: 7542524950, REGON: 531363177, o kapitale zakładowym 155.480.000,00 PLN opłaconym w całości;
 2. ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Metalowej 10, 99-300 Kutno wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000187742, NIP: 7750000835, REGON: 610169675;
 3. ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg wpisanąa do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000120875, NIP: 8670003140, REGON: 830337725
 4. ECO Malbork Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 39a, 82-200 Malbork, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000088168, NIP: 5790007328, REGON: 170388073;
 5. ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karola Miarki 46, 58-500 Jelenia Góra wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000034550, NIP: 6110203138, REGON: 230415510;
 6. ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000321123, NIP: 7542962472, REGON: 160231043.  

2.      Niniejszy Regulamin eBOK jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z  dnia  18  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z  2019 r., poz. 123 z późn. zmianami).

3.      Rejestracja w eBOK jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu eBOK i oznacza jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z jego treścią. Akceptacja jego postanowień nie  wymaga  zawierania  odrębnej umowy.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.    Minimalna wymagana rozdzielczość ekranu do poprawnego wyświetlenia eBOK to 1024 x 768.

2.    Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML takie jak: Internet Explorer 7.x i nowszej, lub Firefox 3.x i nowszej, lub Opera 9.x i nowszej, lub Chrome 16.x i nowszej, akceptująca pliki cookies   

3.    W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecana w pkt 2 lub oprogramowania innego niż tam wymienione, Spółki z GK ECO, w tym Administrator eBOK nie gwarantują poprawności pracy i nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.

4.    W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów technicznych z dostępem do eBOK lub jego funkcjonowaniem pomoc można uzyskać pod adresem e-mail: informatyka@ecosa.pl

III. DEFINICJE Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.   eBOK jest własnością Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole;
 2. Klient indywidualny – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), będąca stroną zawartej ze spółką z GK ECO Umowy;
 3. Klient instytucjonalny – osoba prawna lub jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, będąca stroną zawartej ze spółką z GK ECO Umowy;
 4. Klient – Klient indywidualny, jak również Klient instytucjonalny;
 5. Umowa – odpowiednio: umowa sprzedaży ciepła lub umowa kompleksowa dostarczania ciepła, której stroną jest Klient i spółka z GK ECO;
 6. Użytkownik – Klient albo reprezentant/upoważniony przedstawiciel Klienta, zarejestrowany w eBOK. Użytkownikiem eBOK może zostać każdy Klient po dokonaniu rejestracji w eBOK;
 7. Login – numer Klienta umożliwiający dostęp do eBOK; przesyłany Klientowi po wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego;
 8. Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie logowania w eBOK;
 9. Administrator eBOK – Energetyka Cieplna Opolszczyzny przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole.  

IV. DANE OSOBOWE

1.    Każda ze spółek wchodzących z skład GK ECO jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej: ADO) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych dotyczących osób fizycznych, otrzymanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy.

2.    Dla rozstrzygnięcia o tym, która w danej sytuacji spółka będzie Administratorem Danych Osobowych decyduje informacja przekazana podczas pozyskiwania danych osobowych i wskazująca konkretną spółkę z GK ECO.

3.    Kontakt z ADO może się odbywać:

 1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w Rozdziale 1 Regulaminu mailowo na adres: eco@ecosa.pl telefonicznie: 77 5410102
 2. ECO Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w Rozdziale 1 Regulaminu mailowo na adres: ecokutno@ecosa.pl telefonicznie: 24 2533059
 3. ECO Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w Rozdziale 1 Regulaminu mailowo na adres: ecotarnobrzeg@ecosa.pl telefonicznie: 15 8233178 w. 11
 4. ECO Malbork sp. z o.o. z siedzibą w Malborku pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. Rozdziale 1 Regulaminu mailowo na adres: ecomalbork@ecosa.pl telefonicznie: 55 6479224
 5. ECO Jelenia Góra sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w Rozdziale 1 Regulaminu mailowo na adres: ecojg@ecosa.pl telefonicznie: 75 6469200
 6. ECO Ciepło Lokalne I sp. z o.o. pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w Rozdziale 1 Regulaminu mailowo na adres: ecocl1@ecosa.pl telefonicznie: 77 5410360

Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie internetowej: http://www.ecosa.pl/

4.   Spółki z GK ECO wyznaczyły jednego, wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: iod@ecosa.pl lub pisemnie na adres siedziby konkretnej spółki wskazany w Rozdziale 1 Regulaminu.

5.   Twoje dane podawane w ramach eBOK są przetwarzane w celu: rejestracji w systemie eBOK i obsługi Umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO[1])

6.   Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  spółkom z GK ECO, podmiotom współpracującym ze spółkami z GK ECO w świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, kancelariom prawnym, firmom księgowym, firmom informatycznym (dostawcom oprogramowania wykorzystywanego przez spółki z GK ECO), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa.

7.   Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.   Twoje dane pozyskane w celu rejestracji w eBOK przechowujemy do czasu cofnięcia zgody lub rozwiązania umowy o świadczenie usług dostawy energii.

9.   Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem pomyślnej rejestracji w eBOK.

10.  Masz prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.

11.  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

12.  Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

13.  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.    

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: RODO.  

V. USŁUGI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM eBOK

1. W ramach eBOK Użytkownik ma możliwość:

 • Uzyskania informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami;
 • Sprawdzania i podawania odczytów liczników ciepła oraz wodomierzy;
 • Zmiany danych takich jak: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • Przekazania reklamacji, uwag, wniosków (poprzez formularz kontaktowy);
 • Dostęp do danych dotyczących umowy (numeru umowy, daty zawarcia), punktów odbioru, płatności za faktury.

2.  W przypadku powstania wątpliwości, co do dyspozycji zgłoszonej przez Użytkownika w ramach systemu eBOK (na przykład w zakresie stanu licznika) Administrator eBOK lub właściwa spółka z GK ECO ma prawo podjąć działania w celu weryfikacji prawidłowości takiej dyspozycji lub zgodności podanych danych ze stanem faktycznym lub prawnym, a w przypadku gdy okaże się że taka dyspozycja była nieprawidłowa lub niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym wstrzymać realizację takiej dyspozycji.

3.  Każda dyspozycja złożona w eBOK przez Użytkownika i poprawnie przez niego zatwierdzona jest równoznaczna z pisemną dyspozycją Klienta.

VI. REJESTRACJA Rejestracja Użytkownika:

1.  Zarejestrowanie użytkownika w eBOK może nastąpić drogą internetową. Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny umieszczony na stronie https://ebok.ecosa.pl/pl/rejestracja. Warunkiem rejestracji w systemie eBOK jest ponadto zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią element formularza rejestracyjnego umieszczonego na tej stronie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, w terminie do 3 dni roboczych, wysłana zostanie wiadomość informująca o rejestracji oraz zawierająca login i link do nadania nowego hasła. Po odebraniu e-maila aktywacyjnego należy kliknąć w załączony w jego treści link (adres strony internetowej) w celu nadania hasła i pierwszego zalogowania się do systemu eBOK.  Adres e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji może nie być widoczny po pierwszym zalogowaniu się do eBOK.

2.  Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć swój login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik całkowicie ponosi odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika.

3.  Po zalogowaniu do eBOK w dowolnym momencie jest możliwość zmiany hasła na inne przez Użytkownika.  

VII. KORZYSTANIE Z USŁUG eBOK

1.  Użytkowanie eBOK jest bezpłatne.

2.  Funkcjonowanie eBOK nadzoruje Administrator eBOK.

3.  eBOK jest dostępny dla Użytkowników przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Administrator eBOK zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji systemu informatycznego.

4.  Administrator eBOK może w każdej chwili modyfikować usługi dostępne w eBOK bez podania przyczyny, rozszerzyć lub zawiesić ich działanie, a także dodawać nowe usługi.

5.  Administrator eBOK zastrzega sobie prawo także zmiany zasad funkcjonowania eBOK.

6.  Użytkownik korzystający z eBOK zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu eBOK.

7.  Przed zalogowaniem w eBOK Użytkownik ma możliwość zapoznać się z aktualnym Regulaminem eBOK. Zalogowanie do systemu eBOK każdorazowo oznacza akceptację Regulaminu eBOK.

8.  Regulamin korzystania z eBOK jest dostępny na stronach internetowych Administratora eBOK oraz w siedzibie Administratora eBOK.

9.  Administrator eBOK zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanego Regulaminu w eBOK oraz na stronie internetowej Administratora eBOK. O zmianie Regulaminu Administrator eBOK informuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Konto Użytkownika w systemie eBOK może być w każdym momencie dezaktywowane, o ile Użytkownik zgłosi do Administratora eBOK prośbę o dezaktywację konta. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z eBOK składając prośbę o dezaktywację, poprzez wysłanie formularza „dezaktywacja konta” z listy spraw w eBOK. Dezaktywacja konta w systemie eBOK pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy, z zastrzeżeniem pkt 12.

11.  Administrator eBOK zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z listy użytkowników eBOK na każde żądanie Użytkownika zgłoszone zgodnie z pkt. 10.

12.  W przypadku rozwiązania Umowy, dostęp do konta Użytkownika w systemie eBOK zostanie zablokowany. Ponadto Administrator eBOK ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w systemie eBOK również w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem eBOK lub przepisami prawa. Po rozwiązaniu umowy następuje usunięcie konta użytkownika oraz jego danych osobowych zapisanych w systemie eBOK.  

VIII. REKLAMACJE

1.  Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących działania eBOK. Reklamacje powinny być kierowane do Administratora eBOK w formie pisemnej na adres informatyka@ecosa.pl poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w eBOK lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 54 10 310.

2.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

3.  Po rozpatrzeniu reklamacji Administrator eBOK powiadamia Użytkownika pisemnie lub e-mailowo o sposobie jej rozpatrzenia.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Za prawidłowe działanie eBOK odpowiada Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu, przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole.

2.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pomocą eBOK.

3.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z eBOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu eBOK.

4.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje zrealizowane za pomocą eBOK.

5.  Spółki z GK ECO, w tym Administrator eBOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w eBOK przez osobę nieuprawnioną.

6.  Użytkownik zobowiązany jest regularnie odbierać treść korespondencji kierowanej do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółki z GK ECO, w tym Administrator eBOK nie ponoszą odpowiedzialności za brak odczytania wiadomości przez Użytkownika.

7.  Spółki z GK ECO, w tym Administrator eBOK nie odpowiadają za straty Użytkownika związane z nieotrzymaniem danych drogą elektroniczną z powodu braku działania eBOK.

8.  Spółki z GK ECO, w tym Administrator eBOK nie ponoszą odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych czy wirusów mających wpływ lub działających w infrastrukturze informatycznej wykorzystywanej przez Użytkownika.

9.  Spółki z GK ECO, w tym Administrator eBOK z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty czy utracone korzyści powstałe w związku z użytkowaniem eBOK lub brakiem możliwości korzystania z eBOK związane w szczególności z nieprawidłowym funkcjonowaniem, opóźnionym działaniem lub przekazem danych, wirusami komputerowymi lub działaniem innych skryptów lub oprogramowania, awariami  itp. 

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie eBOK zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.